ALGEMENE VOORWAARDEN

A FeelYoung2 B.V. általános szerződési feltételei, székhelye: Beek, Hollandia, kereskedelmi kamarai szám: 14093332.

1. ALKALMAZHATÓSÁG
1.1. Minden tett ajánlat, kiadott árajánlat, megkötött megállapodás és a
azok teljesítésére, valamint a teljesített szállítások és nyújtott szolgáltatások tekintetében a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
A jelen feltételektől való eltérések csak akkor érvényesek, ha a Szállító és a másik fél írásban állapodik meg.
1.2. Az ajánlatok és árak minden kötelezettség nélküliek, és a Szállító által meghatározott határidőn belül érvényesek, kivéve, ha az ajánlat a következőket tartalmazza
kifejezetten írásban másként nem rendelkezik. Árjegyzékek, brosúrák, katalógusok, szórólapok és egyéb
adatokat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, de azok nem kötelező érvényűek a Szállítóra nézve.
1.3. A másik fél általános és/vagy különleges vásárlási, ajánlattételi, szállítási vagy egyéb értékesítési feltételei nem alkalmazandók.
kivéve, ha azt a Szállító kifejezetten írásban elfogadja.
1.4. A Szállító és a másik fél közötti megállapodás abban a pillanatban jön létre, amikor a Szállító írásban megerősítette a megbízás vagy megrendelés elfogadását a másik féltől; a megállapodás hatálya és tartalma a Szállító írásbeli megerősítéséből következik.
1.5. Az olyan tevékenységek vagy megbízások esetében, amelyek jellegére vagy terjedelmére tekintettel nem küldtek ajánlatot vagy megrendelés-visszaigazolást, a szerződés akkor jön létre, amikor a szerződés teljesítését a Szállító ténylegesen megkezdi vagy nevében megkezdi, míg ilyen esetben a számla a megrendelés-visszaigazolásnak minősül, amely szintén úgy tekintendő, hogy pontosan és teljes mértékben tükrözi a megállapodást.
1.6. A másik fél vállalja a Szállítóval szemben, hogy a közöttük létrejött megállapodásból eredő jogokat és/vagy kötelezettségeket csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával engedményezi vagy más módon átruházza.
1.7. A megállapodás módosítása csak akkor érvényes, ha az írásban történik, és mindkét fél beleegyezett a módosításba.

2. FOGALMAZÁSOK
Ezekben az általános értékesítési feltételekben a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
Szolgáltatások: a Szállító által a megállapodás alapján a másik fél javára nyújtandó szolgáltatások, az ezek keretében elvégzendő tevékenységek és teljesítendő teljesítmények és/vagy erőfeszítések, mint például a támogatás, valamint a tanácsadás és a képzés(ek) minden formája.

Dokumentáció: a termékekre vonatkozó felhasználói és/vagy műszaki dokumentáció.

Irodai nyitva tartás: munkanapokon 8 és 16 óra között.

Alkalmazott: az a személy, aki a Szállító nevében a szerződés tényleges teljesítésével megbízott.

Megállapodás: a Szállító és a másik fél által kötött szerződés.

Termékek: a Szállító által szállítandó és a szerződésben meghatározott termékek (beleértve az EMF termékeket), szolgáltatások és/vagy Dokumentáció. Ez magában foglalja a kapcsolódó dokumentációt és/vagy használati információkat.

Bizalmas információk: Dokumentáció és kapcsolódó anyagok, használati információk és/vagy jelentések és/vagy árajánlatok, valamint a Szállítóra vonatkozó minden egyéb olyan információ, amelynek bizalmas jellegéről a másik fél tud vagy ésszerűen tudnia kellene. A szerződő fél bizalmas információi közé tartoznak minden esetben az ügyfelek/páciensek adatai.

Másik fél: a Szállító termékeit és/vagy szolgáltatásait igénybe vevő szervezetek vagy természetes személyek.

Munkanapok: naptári napok, kivéve a hétvégéket és az általánosan elismert munkaszüneti napokat, amelyeken a munkát végzik.

3. SZÁLLÍTÁS
3.1 A Szállító által a szerződés alapján szállítandó termékeket a megállapodás szerinti szállítási címre szállítják a másik félnek. A Szállító időben tájékoztatja a másik felet a szállítás várható időpontjáról. A kockázat a
a termékekkel kapcsolatos jogok a szállítás időpontjában szállnak át a másik félre.
3.2 A megadott szállítási határidők mindig hozzávetőlegesek, és azokat a Szállító a szerződés megkötésekor ismert adatok alapján határozta meg. Ha fennáll a szállítási határidő vagy idő túllépésének veszélye, a Szállító ezt megvitatja a következőkkel
Konzultációban részt vevő fél. A szállítási határidő puszta túllépése nem jelenti a Szállító késedelmét. A Szállítót nem kötik olyan szállítási határidők, amelyeket a szerződés megkötése után bekövetkezett, rajta kívül álló körülmények miatt már nem lehet betartani.
3.3. A 3.1. és 3.2. cikkben említett határidők soha nem tekinthetők határidőnek.
3.4 Az általuk megrendelt Termékek átvételét követően a másik félnek 30 napos gondolkodási idő áll rendelkezésére, hogy a Termékeket visszaküldje a Szállítónak, amely után a kifizetett számla érvénytelenítésre kerül. A visszaszállítás költségeit a másik fél viseli.
3.5 Ha a szállítás 30 napnál tovább tart, a másik félnek lehetősége van a megállapodás felbontására.

4. ÁRAK ÉS DÍJAK
4.1. Minden ár nem tartalmazza az ÁFA-t, egyéb állami illetékeket és a szállítási költségeket, kivéve, ha másképp nem jelezzük vagy írásban nem állapodunk meg. A kifizetéseket a HÉA-val együtt kell teljesíteni.
4.2. Az árak csak a szerződésben kifejezetten említett termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkoznak.
4.3. A szerződéses szolgáltatások díja, amelyet előre vagy a szolgáltatások nyújtása után számláznak ki, a megállapodásban foglaltak szerint.

5. FIZETÉS
5.1. A szerződő fél minden számlát a számlán feltüntetett fizetési feltételeknek megfelelően vagy a webshopon keresztül történő közvetlen fizetéssel fizet. Különleges feltételek hiányában a másik fél a számla keltétől számított öt napon belül köteles fizetni. A kifizetés nem tekinthető teljesítettnek, amíg a Szállító nem kap értesítést a kifizetett összegnek az egyik számláján történő jóváírásáról.
5.2. A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a szállítás előtti fizetés tekintetében biztosítékot kérjen a felek között megállapodott teljes összeg előlegként történő kifizetése vagy a teljes összeg készpénzben történő kifizetése formájában a szállításkor.
5.3. Ha a másik fél a fentieknek megfelelően nem teljesíti a kifizetést vagy kifizetéseket, a másik fél további írásbeli felszólítás nélkül is késedelembe esik. A Szállító ekkor jogosult 25 € adminisztrációs költséget felszámítani a másik félnek.
Attól a naptól kezdve, amikor a másik fél késedelembe esik, a Szállító jogosult a követelés(ek) teljes összege után havonta 1% kamatot felszámítani. Az összes behajtási, bírósági és peren kívüli költség, amely a
a másik féllel szembeni bármely követelés behajtása a másik fél számlájára történik.

6. BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉS SZELLEMI VAGY IPARI TULAJDONJOGOK
6.1. A másik fél és a szállító köteles minden ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy a másik féltől kapott bizalmas jellegű információkat titokban tartsa, megvédje a harmadik felek számára történő felfedéstől, ne tegye azokat harmadik felek számára – akár ideiglenesen, akár nem – betekintés vagy felhasználás céljából hozzáférhetővé, ne másolja vagy semmilyen módon ne sokszorosítsa, kivéve, ha ez engedélyezett, és csak arra a célra használja fel, amelyre a megállapodás rendelkezései szerint rendelkezésre bocsátották. Bizalmas
az információt a szolgáltató fél mindig ilyenként jelöli meg.
6.2 A másik fél elismeri a szerzői jogokat és a Beszállító és/vagy beszállítóinak minden egyéb szellemi és kapcsolódó tulajdonjogát a Beszállító által szállított vagy szállítani kívánt termékekre, Dokumentációra, tanácsadásra, jelentésekre és kapcsolódó anyagokra vonatkozóan. A másik fél nem távolíthatja el vagy változtathatja meg a szerzői jogokra, márkanevekre, kereskedelmi nevekre vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jelzéseket a termékekről, beleértve a Szoftvermodul bizalmas jellegére és titkosságára vonatkozó jelzéseket is.
6.3 A másik fél tudomásul veszi, hogy a szállító által rendelkezésre bocsátott valamennyi adat mindenkor a szállító tulajdonát képezi, és azokat semmilyen módon nem lehet másolni vagy reprodukálni.
6.4. E cikk rendelkezései a megállapodás megszűnése vagy felbontása után is hatályban maradnak.

7. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
7.1. Kivéve, ha és amennyiben a kötelező jogszabályok (Termék)felelősségre vonatkozó rendelkezései másként rendelkeznek, a Szállító nem köteles kártérítést fizetni bármilyen természetű, bármilyen ingó vagy ingatlan vagyontárgyban, személyben vagy harmadik félben bekövetkezett kárért, beleértve a nyereségkiesést is, amelyet közvetlenül vagy közvetve a Szállító által szállított termékek és/vagy szolgáltatások használata vagy alkalmazása okozott, vagy azzal összefüggésben áll. A másik fél kifejezetten kártalanítja a szállítót harmadik felek ilyen károkon alapuló vagy azokkal kapcsolatos követeléseivel és igényeivel szemben.
A Szállító semmilyen esetben sem felel a szállított áruk meggondolatlan és/vagy gondatlan használata vagy a szállított áruknak az alkalmassá minősített céltól eltérő, vagy a célnak nem megfelelő felhasználása által közvetlenül vagy közvetve okozott károkért vagy veszteségekért.
más célra, mint amire a Szállító ésszerűen feltételezhette, hogy azt felhasználják.
7.2 A Szállító kártérítési felelőssége, függetlenül attól, hogy azt felróható hiba vagy jogellenes cselekmény miatt követelik-e, mindenkor a közvetlen kártérítésre korlátozódik, de legfeljebb az adott termékre vonatkozó összeg erejéig, amely a kártérítés tárgyát képezi.
a kötelezettség kiszámlázott nettó számla összege.
7.2. Ha és amennyiben a megállapodás folyamatos teljesítési megállapodás, a Szállító által fizetendő ellenszolgáltatás semmiképpen sem haladhatja meg a megállapodásban meghatározott teljes (általános forgalmi adó nélküli) árnak azt a részét, amelyik
a Szállító vétkes cselekményét vagy felróható mulasztását közvetlenül megelőző három (3) hónapos időszakra vonatkozik.
7.3. A Szállító teljes kártérítési felelőssége a halálért vagy testi sértésért, illetve anyagi kárért a Szállító felelősségbiztosítója által az adott esetben megtérített összegre korlátozódik.
7.4. A jelen cikkben említettektől eltérő bármilyen kárért való felelősség, beleértve kifejezetten az üzleti, következményes károkat (mint például pénzügyi vagy kereskedelmi veszteségek), elmaradt nyereség, késedelem elvesztése, használat elvesztése és/vagy közvetett károkért való felelősséget.
mindig kizárt, még a jótállási időszak alatt is.
7.5. A Szállító felelőssége a szerződés teljesítésének felróható elmulasztásáért csak akkor merül fel, ha a másik fél haladéktalanul írásban felszólítja a Szállítót a mulasztásra, ésszerű határidőt szabva a mulasztás orvoslására, és a Szállító ezen határidő után is felróhatóan mulasztja el kötelezettségeinek teljesítését. A felszólításnak a lehető legrészletesebb leírást kell tartalmaznia a hiányosságról, hogy a Szállító megfelelően tudjon reagálni.
7.6. A Szállítóval szembeni bármely követelés 12 hónappal azután évül el, hogy a kár megnyilvánult, vagy felfedezték, vagy felismerték, vagy ésszerűen fel lehetett volna fedezni, vagy fel lehetett volna ismerni.

8. SZELLEMI TULAJDONJOGOK KÁRTALANÍTÁSA
8.1. A Szállító kártalanítja a másik felet a szellemi és/vagy ipari tulajdonjogok állítólagos megsértésével kapcsolatos, a termékeknek a megállapodással összhangban történő rendes használatából eredő, harmadik felek által támasztott igényekkel szemben, feltéve, hogy (a) a Szállítót írásban tájékoztatják ezekről az igényekről, közvetlenül azután, hogy a másik fél tudomást szerzett róluk (b) a másik fél biztosítja a szállító számára a szükséges meghatalmazást, tájékoztatást és együttműködést, hogy szükség esetén a másik fél nevében védekezhessen az említett követelésekkel szemben, és (c) lehetővé teszi a Szállító számára, hogy saját költségén egyezséget kössön az adott harmadik féllel.
8.2. Ha a Termék használata tilos, a Szállító saját költségén és belátása szerint vagy gondoskodik arról, hogy a másik fél megszerezze a használat folytatásának jogát, vagy a Termék jogsértő részét egy másik részre cseréli, vagy
Termék vagy a Termék jogsértő részének módosítása oly módon, hogy a jogsértés megszűnjön. Ha a Szállító véleménye szerint ezen alternatívák egyike sem megvalósítható, a másik fél a Szállító első felszólítására haladéktalanul megszünteti a termék használatát, és visszaszolgáltatja azt a Szállítónak. A Szállító visszatéríti a másik félnek a Termék szállításáért felszámított összeget, miután levonta a Szállító által ésszerűen meghatározott összeget a Szállító e bekezdésben említett kérésének időpontjáig történő felhasználásért.
8.3. A Szállító semmilyen módon nem vonható felelősségre az ipari vagy szellemi tulajdonjogok vagy más kizárólagos jogok megsértése miatt, amely a Szállító által vagy nevében értékesített vagy szállított Termékben vagy annak módosításából, vagy az ilyen Terméknek a Szállító által előírtól vagy a Szállító által feltételezettől eltérő használatából vagy alkalmazásából, vagy a Szállító által nem értékesített vagy szállított Termékkel való integrálásból, vagy azzal való használatból vagy kombinált alkalmazásból ered.
8.4. Harmadik fél szellemi vagy ipari tulajdonjogának megsértése esetén a Szállítót csak a jelen szerződési feltételek és a jelen 8. cikk rendelkezései kötik.

9 GARANCIÁLIS TERMÉK
9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben máshol foglaltakra is figyelemmel a Szállító garantálja a felhasznált anyagok épségét és az ígért tulajdonságokat, valamint az ezzel kapcsolatos megfelelő működést.
A termék kiszállítása. Ez a garancia az új Termékekre a leszállítástól számított 24 hónapig érvényes.
9.2 A garancia hatálya alá tartozó termékek hibáit a Szállító saját belátása szerint javítja vagy új szállítással helyettesíti, ha a Szállító és/vagy a gyártó véleménye szerint a hibák a következőkből adódnak
a Termékek anyagi és gyártási hibái, amelyek miatt a Termékeket a másik Fél nem használhatja a rendeltetésszerű használatra. Minden kicserélt alkatrész a Szállító tulajdonába kerül. Annak érdekében, hogy a Szállító elvégezhesse a
garanciális kötelezettségek teljesítése esetén a másik fél megküldi a termékeket a szállítónak, részletezve a reklamációt.
9.3 A jótállási kötelezettség megszűnik, ha a hibák részben vagy egészben helytelen, gondatlan vagy szakszerűtlen használatból, külső okokból (például tűz és/vagy vízkár vagy a termékek leesése következtében bekövetkezett sérülés) erednek, vagy ha a másik fél a Szállító engedélye nélkül változtat vagy változtatásokat eszközöl a termékeken vagy az alkatrészeken.
9.4 A jelen garancia hatályán kívül eső munkákat és javítási költségeket a Szállító a szokásos díjszabása szerint számítja fel.
9.5 A jótállási kötelezettség teljesítése kizárólagos és teljes kártérítésnek minősül.

10 PANASZOK ÉS JOGVITÁK
10.1 A Szállítói termékkel és szolgáltatással kapcsolatos panasz vagy vita esetén a másik félnek minden esetben a következőket kell tennie
kezdetben írásban a FeelYoung2 BV, Markt 11 D, 6191 JH Beek Hollandia címére. A Szállító a panasz vagy vita kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül írásban válaszol a másik félnek, kivéve, ha ez ésszerűen nem lehetséges. Ebben a
a Szállító legkésőbb a panasz vagy vita kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül írásban értesíti a másik felet, amikor is az érdemi választ közli.

11 IDŐTARTAM ÉS FELBONTÁS
11.1 A felek mindegyike jogosult – a jelen általános szerződési feltételek e tekintetben máshol előírtak sérelme nélkül – a szerződést írásban részben vagy egészben felbontani:
(a) bírósági beavatkozás vagy fizetési felszólítás nélkül, ha és amint a másik fél vagy a szállító csődöt jelent, csődeljárás alá kerül, a fizetés felfüggesztése iránti kérelmet nyújt be, vagy a másik fél vagy a szállító (ideiglenesen vagy ideiglenesen) a fizetés felfüggesztése iránti kérelmet nyújt be.
végleges) a másik fél vagy a szállító vagyonának egészét vagy egy részét felfüggesztik vagy lefoglalják b) a másik fél, ha természetes személy, cselekvőképtelenné válik, meghal vagy
egyébként fizetésképtelennek tűnik c) ésszerű határidő kitűzését követően írásbeli felszólítást követően, ha a másik fél felróhatóan nem teljesíti a megállapodásból eredő lényeges kötelezettségeit. A szállító által hagyott összes összeg
a másik féllel szemben fennálló tartozás azonnal esedékessé és fizetendővé válik.
11.2 Ha a másik fél felbontja a szerződést, és a felbontás időpontjában már kapott teljesítéseket a szerződés teljesítése során a szállítótól, akkor csak részlegesen oldhatja fel a szerződést, nevezetesen csak a
megállapodás, amelyet a Szállító még nem teljesített. A fentiek nem érintik azokat az összegeket, amelyeket a Szállító a felbontás előtt már kiszámlázott a másik félnek a szerződés teljesítése során már leszállított vagy teljesített teljesítésekkel kapcsolatban.
és a feloszlás időpontjában azonnal esedékessé és fizetendővé válik.

12 JOGVITÁK ÉS ALKALMAZANDÓ JOG
12.1 A Szállító és a másik fél közötti valamennyi kötelezettségvállalásra a holland jog alkalmazandó.
12.2 A Szállító által kötött szerződésekből, valamint a Szállító által nyújtott szállításokból és szolgáltatásokból eredő vagy azokból eredő valamennyi jogvitát a maastrichti illetékes bíróság bírálja el.

13 ÁLTALÁNOS
13.1 Egyik fél sem köteles teljesíteni semmilyen kötelezettségét, ha abban vis maior miatt akadályoztatva van.
Vis maiornak minősül a Szállító beszállítóinak nem felróható meghibásodása, sztrájk, szélsőséges időjárási körülmények, szállítási zavarok, tűz vagy baleset, üzemszünet, lázadás vagy zavargás stb. stb.
13.2 A vis maiorra mindkét fél hivatkozhat úgy, hogy ésszerű időn belül tájékoztatja egymást.
13.3 A Szállító jogosult arra, hogy a szerződésben foglalt Szolgáltatásokat a felelőssége alá tartozó harmadik személyekkel végeztesse el.
13.4 A Másik Fél felelős a Szállító által nyújtandó termékek és/vagy szolgáltatások kiválasztásáért, használatáért és helyes alkalmazásáért a szervezetében vagy vállalatában, valamint az alkalmazandó biztonsági, ellenőrzési és biztonsági eljárásokért.
A TERMÉKEK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA
A “Termékek használata és karbantartása” című fejezetben foglalt rendelkezések a jelen Általános Szerződési Feltételek általános rendelkezésein túlmenően a Szállító által rendelkezésre bocsátott és karbantartott valamennyi Termékre vonatkoznak.

14 KARBANTARTÁSI TERMÉK
14.1 A támogatás költségei teljes egészében a másik felet terhelik, ha a hibák vagy meghibásodások részben vagy egészben helytelen, gondatlan vagy szakszerűtlen használat, külső okok (például tűz és/vagy vízkár vagy a termékek leesése következtében bekövetkezett károk) következményei, vagy ha a másik fél a Szállító engedélye nélkül változtat vagy változtatásokat eszközöl a termékeken vagy az alkatrészeken.

MINDIG INGYENES SZÁLLÍTÁS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.